Jak lovit v České republice- cizinci

Zákonem povinné doklady k lovu v České republice

V České republice mohou lovit lidé s trvalým bydlištěm, ale i cizinci. Co vše je potřeba k takovému lovu  a jak splnit zákonem dané povinnosti se dozvíte v tomto článku.

Pro občany České republiky je lov v České republice podmíněn platným zbrojním průkazem, loveckým lístkem, povolenkou k lovu a také nezbytným pojištěním odpovědnosti v limitní částce minimálně 20 mil. Kč s limitem pojistného plnění minimálně 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Občané musí být zároveň bezúhonní.

U cizinců jsou zákonem stanovené podmínky stejné jako u občanů s trvalým bydlištěm, nicméně musí mít tito lovci na paměti cestování se zbraní po státech EU v Schengenském prostoru a mimo EU a s tím spojené podmínky.

 

Cizinci loví v České republice

Pokud cizinec chce lovit v České republice a pohybuje se v tzv. Schzengenském prostoru (členské země EU), může libovolně cestovat se zbraní kategorie C s adekvátním množstvím nábojů k účelu cesty do dané země. Cizinec však musí prokázat účel cesty (pozvánka k lovu či obdobný dokument) a musí mít Evropský zbrojní pas.

Podrobnější popis cestování se zbraní se dočtete na tomto odkazu přímo na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

V případě cestování mimo "Schengen", tj. ze třetích zemí se nevyžaduje zvláštní povolení. Postupuje se dle: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012.

Článek 9

1.   Zjednodušené postupy pro dočasný vývoz či zpětný vývoz střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva se použijí takto:

a)

vývozní povolení se nevyžaduje:

i)

od lovců či sportovních střelců pro dočasný vývoz zbraní, které jsou součástí jejich cestovních osobních věcí, během cesty do třetí země za předpokladu, že příslušným orgánům svou cestu řádně odůvodní, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu své lovecké nebo sportovní činnosti v cílové třetí zemi, a to pro dočasný vývoz:

jedné či více střelných zbraní,

jejich hlavních částí, pokud jsou označeny, a součástí,

střeliva souvisejícího s těmito zbraněmi do počtu nejvýše 800 nábojů pro jednoho lovce a nejvýše 1 200 nábojů pro jednoho sportovní střelce,

ii)

od lovců či sportovních střelců pro zpětný vývoz střelných zbraní, které jsou součástí jejich cestovních osobních věcí, po jejich dočasném používání pro účely lovu nebo sportovní střelby za předpokladu, že tyto střelné zbraně zůstávají ve vlastnictví osoby usazené mimo celní území Unie a jsou zpětně vyváženy této osobě.

b)

Při opouštění celního území Unie přes území jiného členského státu než toho členského státu, kde mají bydliště, předloží lovci a sportovní střelci příslušným orgánům evropský zbrojní pas podle článků 1 a 12 směrnice 91/477/EHS. V případě letecké přepravy se evropský zbrojní pas předloží příslušným orgánům při předání příslušného zboží letecké společnosti za účelem jejich přepravy mimo celní území Unie.

Lovci a sportovní střelci mohou při opouštění celního území Unie přes členský stát, kde mají bydliště, předložit namísto evropského zbrojního pasu jiný dokument, který příslušné orgány tohoto členského státu považují za platný pro tento účel.

c)

Příslušné orgány členského státu pozastaví na dobu nepřesahující deset dní postup vývozu nebo, pokud je to nezbytné, jiným způsobem zabrání tomu, aby střelné zbraně, jejich součásti a hlavní části nebo střelivo opustily celní území Unie přes území tohoto členského státu, mají-li důvodné podezření, že důvody, které lovci či sportovní střelci uvedli, nejsou v souladu s příslušnými hledisky a povinnostmi stanovenými v článku 10. Za výjimečných okolností a v náležitě odůvodněných případech může být lhůta uvedená v tomto písmenu prodloužena na 30 dní.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1404214953107&uri=CELEX:32012R0258

Ostatní náležitosti pro splnění podmínek lovu v České republice pro cizince

 • Evropský zbrojní pas
 • lovecký lístek pro cizince
 • povinné pojištění odpovědnosti
 • povolenka k lovu
 • pozvánka k lovu

 

Evropský zbrojní pas

Evropský zbrojní pas vydává příslušný policejní úřad v dané zemi fyzickým osobám, které tam mají nahlášený trvalý pobyt. Doba trvání evropského zbrojního pasu je 5 let. Fyzická osoba musí být oprávněným držitelem zbraně. K žádosti se využívá předepsaných tiskopisů.

Lovecký lístek pro cizince

Vydání loveckého lístku podléhá české legislativě (449/2001 Sb. Zákon o myslivosti ve znění pozdějších předpisů). Podmínka je minimální věk 16 let, bezúhonnost, pojištění a právní způsobilost. Cizinci, kteří žádají o lovecký lístek na dobu kratší než 30 dnů (což je dostačující čas na většinu loveckých balíčků), lze nahradit výpis z Evidence rejstříku trestů platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.

Lovecký lístek cizincům vydává Orgán státní správy myslivosti v tom obvodu, ve kterém se zdržují během lovu. Z tohoto důvodu doporučujeme cizincům spolupracovat s poskytovateli lovů, kteří jsou schopni zajistit tyto informace a platné doklady.

Pokud si cizinec chce vyřídit platný lovecký lístek v České republice, musí kontaktovat Orgán státní správy myslivosti v oblasti, ve kterém se zdržuje a bude v ní lovit. Tím je myšleno obec s rozšířenou působností (nejbližší město k dané lokalitě)

K vydání loveckého lístku pro cizince je zapotřebí dodat občanský průkaz (EU) nebo cestovní pas; lovecký lístek vydaný ve vlastní zemi a povinné pojištění odpovědnosti.

Cena loveckého lístku na 30 dnů je stanovena na 70 Kč.

Povinné pojištění odpovědnosti

Každý lovec, který loví v České republice musí splňovat povinné pojištění odpovědnosti a to minimálně 20 mil. Kč s limitem pojistného plnění minimálně 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Je to zároveň i podmínkou pro udělení loveckého lístku v České republice. Pojištění lze sjednat například u pojišťovny Halali.

Povolenka k lovu a pozvánka k lovu

Povolenku k lovu vydává vždy poskytovatel lovu, u kterého rezervujete lov a zároveň by Vám měl obstarat i pozvánku lovu nebo jiný dokument, který můžete předložit například policejní kontrole při cestování přes hranice se zbraní, abyste mohli odůvodnit účel své cesty.

 

Poskytovatelé vyřizují doklady pro cizince

Ve většině případů sami poskytovatelé vyřizují doklady pro cizince, kteří chtějí lovit na území ČR. Aby tyto služby poskytovatel nabízel, musí být každá nabídka lovu s piktogramem dokumentů.

Cizinci loví v České republice- vyřízení dokladů
Obr. 1: Vyřízení dokumentů pro lovce z ciziny

K tomu je od lovců vyžadována součinnost ve formě dodání patřičných dokumentů, či jejich kopií na vyžádání poskytovatele:

Zde jsou uvedeny potřebné dokumenty od lovců z ciziny:

 • v případě požadavku vyřízení dokladů pro cizince, spolu s rezervací zašlete kopii svého loveckého lístku ve Vaší zemi, zbrojního průkazu ve Vaší zemi nebo licenci. Dále kopii občanského průkazu (EU) nebo pasu pro vyřízení loveckého lístku a pojištění v České republice
  • Jméno a přijmení;
  • Datum narození
  • Trvalé bydliště
  • Číslo občanského průkazu (EU) nebo pasu

 

Doufáme, že Vám byly tyto informace užitečné. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@huntasticzech.cz, nebo jiné informace můžete také nalézt na FAQ.

Váš tým Huntastic

Přihlásit se