Všeobecné obchodní podmínky portálu Huntastic

 1. Úvodní ustanovení
  1. Působnost obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují využívání platformy Huntastic, zejména provádění rezervací služeb poskytovatelů. Součástí všeobecných obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu umístěném na platformě. 

V těchto všeobecných podmínkách používáme následující pojmy:

  1. Platforma Huntastic. Platformou se rozumí webové rozhraní dostupné on-line prostřednictvím domény huntasticzech.com nebo jiných domén určených k přístupu k platformě. 
  2. Provozovatel platformy – Huntastic. Provozovatelem platformy je Huntastic, tedy společnost Huntastic s.r.o., se sídlem Polní 1720, 396 01 Humpolec, IČO 11919906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 31463. 
  3. Poskytovatelé. Poskytovatelé jsou třetí osoby odlišné od Huntastic, které na platformě nabízejí svoje služby a které tyto služby poskytují na základě rezervací učiněných prostřednictvím platformy. Informace o totožnosti poskytovatele konkrétní služby jsou uvedeny na platformě. Pokud není uvedeno jinak, je poskytovatel podnikatelem, který poskytujete služby v postavení prodávajícího.
  4. Zákazníci. Zákazníkem jste vy, tedy osoba, která prostřednictvím platformy provádí rezervace služeb poskytovatelů.
  5. Služby. Služby nabízené na platformě jsou služby poplatkových lovů a další služby poskytovatelů. 
  6. Rezervace. Rezervace se provádí na platformě a rozumí se jí objednávka služeb poskytovatelů učiněná prostřednictvím platformy.
  7. Smlouva o poskytování služeb. Smlouva uzavíraná mimo platformu mezi vámi a poskytovatelem, jejíž předmětem je poskytování rezervovaných služeb. Součástí smlouvy o poskytování služeb mohou být obchodní podmínky poskytovatele.
 1. Nabídka služeb a jejich rezervace prostřednictvím platformy
  1. Nabídka služeb. Platforma vám umožňuje bezplatné prohlížení nabídky služeb poskytovatelů a provádění rezervací služeb poskytovatelů. Jednotlivé služby poplatkových lovů jsou na platformě řazeny náhodně, při využití možností filtrování pak podle ceny nebo dle jiného zvoleného kritéria, pokud to platforma umožňuje. Služby nabízené prostřednictvím platformy poskytovatelé poskytují za podmínek uvedených na platformě a podrobně určených ve smlouvě o poskytování služeb, která bude uzavřena mimo platformu mezi vámi a poskytovatelem. 
  2. Provedení rezervace na platformě. Rezervace služeb na platformě je podmíněna přihlášením se k uživatelskému účtu vytvořenému na platformě. Rezervaci provedete vybráním požadované služby a její varianty, vyplněním požadovaných informací, učiněním potřebných voleb a finálním odesláním rezervace prostřednictvím tlačítka „Objednat“. Před odesláním rezervace vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje. Před provedením rezervace jste povinni řádně se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, podmínkami poskytování služeb zobrazenými platformě, obsahem smlouvy o poskytování služeb i obchodními podmínkami poskytovatele.
  3. Potvrzení přijetí rezervace. Úspěšné odeslání vaší rezervace vám Huntastic potvrdí e-mailem. V případě neúplnosti nebo nesprávnosti rezervace vás Huntastic vyzve k jejímu doplnění nebo vás upozorní na nemožnost provedení rezervace.
  4. Účinky rezervace. Neuhrazená rezervace je nezávazná pro vás i pro poskytovatele. Na základě uhrazené rezervace provedené prostřednictvím platformy je poskytovatel povinen zahájit činnost nezbytnou k přípravě poskytování rezervovaných služeb a vy jste povinni rezervovanou službu čerpat. Obsahem rezervace není samotné poskytování rezervovaných služeb; to probíhá až na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mimo platformu před započetím poskytování služeb mezi vámi a poskytovatelem, pokud nebude mezi vámi a poskytovatelem dohodnuto jinak. 
  5. Změna nebo zrušení rezervace. Pokud nebylo ujednáno jinak, uhrazenou rezervaci nemůžete jednostranně změnit nebo zrušit; učinit tak lze pouze na základě vzájemné dohody s poskytovatelem, případně pokud tak stanoví smlouva o poskytování služeb poskytovatele, jeho obchodní podmínky nebo právní předpis.
 2. Záloha a úhrada ceny služeb
  1. Záloha. Po odeslání rezervace jste povinni uhradit poskytovateli zálohu ve výši uvedené na platformě, a to do 14 dnů ode dne odeslání rezervace, jinak rezervace zaniká. Uhrazením zálohy se rezervace stává závaznou pro vás i pro poskytovatele. Zálohu jste povinni uhradit způsobem uvedeným na platformě. Zálohu od vás přijme Huntastic, a to pro poskytovatele jeho jménem, a bude považována za uhrazenou připsáním příslušné částky na platební účet Huntastic. O přijetí zálohy vás Huntastic informuje e-mailem. Následně Huntastic zašle uhrazenou zálohu poskytovateli. Upozorňujeme, že uhrazením zálohy není dotčena vaše povinnost k úhradě ceny poskytnutých služeb v takovém rozsahu, ve kterém cena služeb převyšuje uhrazenou zálohu.
  2. Cena služeb. Konečnou cenu poskytnutých služeb jste povinni uhradit poskytovateli ve výši a způsobem určeným dle ceníku poskytovatele v souladu se smlouvou o poskytování služeb. Výše konečné ceny poskytnutých služeb se může lišit od předpokládané ceny uvedené na platformě, zejména pokud vám poskytovatel poskytne i další služby neobjednané prostřednictvím platformy nebo pokud jsou v souladu se smlouvou o poskytování služeb účtovány další příplatky nebo jiné poplatky, které nebyly zahrnuty do předpokládané ceny vypočtené platformou. Na úhradu konečné ceny poskytnutých služeb se započítává uhrazená záloha. 
  3. Nevratnost zálohy a storno poplatek. Záloha nebo její část může být vratná za podmínek stanovených poskytovatelem, pokud to však není stanoveno nebo jinak ujednáno, nevyčerpaná záloha ani její část se nevrací. Pokud uhrazenou rezervaci zrušíte, přestože na to nemáte právo, nebo pokud z důvodu na vaší straně nedojde k poskytnutí služeb, má poskytovatel právo na úhradu storno poplatku v ujednané výši a vy máte právo na vrácení zbývající části zálohy po odečtení storno poplatku. Pokud není výše storno poplatku ujednána, činí storno poplatek 100% zálohy a vy tedy nemáte právo na vrácení zálohy ani její části. Pokud dojde z důvodů na vaší straně k poskytnutí služeb v ceně nižší, než je výše zálohy, má poskytovatel vedle ceny poskytnutých služeb právo na úhradu poplatku ve výši rozdílu mezi zálohou a cenou poskytnutých služeb, záloha ani její část se tedy nevrací.
 3. Poskytování služeb
  1. Odpovědnost poskytovatele. Za poskytování služeb a jejich kvalitu odpovídají jejich poskytovatelé. Poskytovatel je povinen vám službu poskytnout v souladu s obsahem rezervace, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, smlouvou o poskytování služeb a obchodními podmínkami poskytovatele.
  2. Vyloučení odpovědnosti Huntastic. Huntastic se poskytování služeb neúčastí. Huntastic neodpovídá za poskytování rezervovaných služeb ani za jakoukoli případnou újmu vzniklou při poskytování služeb nebo v souvislosti s ní.
  3. Součinnost k poskytování služeb. Aby vám poskytovatel mohl rezervované služby poskytnout, jste povinni dostavit se k jejich poskytnutí v ujednaném čase a na ujednané místo a splnit další podmínky nezbytné k poskytnutí služeb. Poskytovatel od vás může před poskytnutím služby nebo při jejím poskytování požadovat vynaložení potřebné součinnosti k poskytnutí služeb, vč. dodatečných informací nebo dokumentace. Neposkytnutí informací a dokumentace v potřebné podobě a kvalitě nebo neposkytnutí jiné požadované součinnosti může být překážkou poskytnutí služby. 
  4. Kvalita služeb. Odpovědnost poskytovatele za kvalitu služeb se řídí smlouvou o poskytování služeb a obchodními podmínkami poskytovatele. Pokud smlouva nebo podmínky poskytovatele odpovědnost za vady neupravují, řídí se odpovědnost poskytovatele za vady služeb ustanoveními této části všeobecných obchodních podmínek portálu Huntastic. Poskytovatelé jsou povinni vám poskytnout služby v souladu s požadavky právních předpisů, v ujednaném rozsahu a s ujednanými vlastnostmi; pokud nejsou rozsah a vlastnosti služeb ujednány, pak v rozsahu a s vlastnostmi obvyklými, které umožňují služby využít dle uzavřené smlouvy.
  5. Reklamace služeb. Vaše právo z odpovědnosti za vady jste oprávněni uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu, tedy co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zaniká a nemusí vám být přiznáno, to však neplatí, pokud půjde o vadu, která je důsledkem skutečnosti, o které poskytovatel v době dodání věděl nebo musel vědět. 
  6. Uplatnění reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit u poskytovatele, a to buď přímo u něj nebo prostřednictvím platformy. Při reklamaci je třeba poskytovateli sdělit, jakou vadu reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Máte právo na přiměřenou slevu z ceny, a pokud je vada odstranitelná, tak na odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí, případně pokud je vada neodstranitelná a nebude-li nebo nebylo možné kvůli ní službu řádně užít, tak máte právo od smlouvy odstoupit. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez souhlasu poskytovatele měnit. Pokud jste spotřebitelem, tak při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám poskytovatel vydá potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, bude reklamace vyřízena do 30 dnů, jinak máte právo od smlouvy odstoupit. V ostatních případech bude vaše reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu.
 4. Další důležitá ustanovení
  1. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Služby nabízené prostřednictvím platformy a jejich rezervace jsou službami o využití volného času poskytovanými ve smluveném termínu, u kterých spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů. Zároveň platí, že poskytování služeb může být zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, což má za následek zánik tohoto práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, s čímž vyslovujete svůj souhlas odesláním objednávky služeb, které mají být dle vaší volby poskytnuty dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, případně úhradou rezervace před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 
  2. Právo poskytovatele odstoupit od smlouvy. Poskytovatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy až do okamžiku, kdy vám poskytne službu, a to z důvodů: 
   1. neposkytnutí vaší součinnosti, pokud je pro poskytnutí služby potřebná,
   2. nepřevzetí služby při jejím poskytnutí,
   3. zneužití objednávkového systému platformy,
   4. uvedení chybných údajů při objednávání služeb,
   5. objednání služeb za cenu nižší než cenu obvyklou, pokud byla služba za tuto cenu nabízena v důsledku omylu či chyby platformy,
   6. dalších hodných zvláštního zřetele.
  3. Daňové doklady. Vystavování daňových dokladů a dalších potvrzení spojených úhradou zálohy, rezervačního poplatku nebo s jinými platbami provádí poskytovatel. Souhlasíte s tím, že daňové doklady a další potvrzení vám může poskytovatel vystavit a poskytnout v elektronické podobě.
  4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno nebo uvedeno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.
  5. Jazyk a uchovávání rezervací. Rezervace probíhají v českém jazyce. Přijaté rezervace ukládáme, přistupovat ke svým rezervacím můžete prostřednictvím platformy.
  6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi Huntastic a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. 
  7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a Huntastic nebo mezi vámi a poskytovateli je možné řešit mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz).
  8. Dozorové orgány. Nad činností Huntastic provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména Česká obchodní inspekce a živnostenské úřady.
 5. Obchodní podmínky a jejich změny
  1. Vztah obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo jiným ujednáním se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo jiného ujednání s právní předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
  2. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a dalších ujednání. 
  3. Účinnost. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8 2022 a řídí se jimi rezervace a další právní vztahy vzniklé za účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek. 
  4. Změny obchodních podmínek. Huntastic má právo kdykoli provést změnu těchto všeobecných obchodních podmínek uveřejněním nové verze obchodních podmínek na platformě. Změnou všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčeny rezervace, které byly provedeny před účinností změny všeobecných obchodních podmínek. 

Přihlásit se