Záchrana srnčat při senosečích

Záchrana srnčat při senoseči a naše zkušenosti

Záchrana srnčat při senosečích

Každým rokem je během senosečí stále zbytečně usmrceno hroznou smrtí velké množství srnčat. Situace se lepší, jsou vyvíjeny nové technologie a k široké veřejnosti pronikají stále více informací, kolik práce mají v tomto období myslivci se záchranou srnčat. Nemůžeme opomenout ani zlepšující se trend v komunikaci zemědělců s myslivci, kterým také není lhostejný osud malých srnčat a neposlední řadě i kvalita krmení, která není kontaminována živočišnou složkou.

I my se zapojujeme do aktivní ochrany srnčat před senosečí jako každý rok.

Návodů, diskuzí a zvládnutých technik je k dispozici mnoho. Avšak bez komunikace a včasné informace, kdy bude senoseč prováděna, je šance bezpečně vyhnat srnčata, minimální a s tím jsou spojeny i techniky vyhánění.

I když zemědělci komunikují, musí často měnit plány i z hodiny na hodinu, kam pojedou sekat, neboť počasí a jiné faktory jsou nepředvídatelné.

Každý se snaží pomoci dle svých možností, proto zde uvedu náš osvědčený postup, který nám funguje.

Proto jsem si vypůjčil Terminus technicus z potravinářství tzv. Bariérové metody.

V čem tkví? V aplikaci několika postupů, které jednotlivě nejsou 100%, ale jejich kombinací lze docílit 90% - 100% účinnosti, aniž by byly nákladné.

Osobně si myslím, že metody vyhánění srnčí zvěře lze kategorizovat do dvou hlavních větví: pasivní a aktivní.

Pasivní větev je taková, kdy zařídíme, aby srny vůbec nekladly srnčata do luk těsně před sečením a nebo aby je samy odvedly pryč do bezpečí. Tato větev je vždy pro srnčí zvěř méně stresující a lze jí provádět s dostatečným časovým předstihem a nechá se dobře plánovat. Mezi metody pasivní větve lze zařadit aplikaci pachových, zvukových, viditelných plašičů, či osobní zapachování večer před sekáním luk. Na druhou stranu pokud je srnče opravdu čerstvě narozené, lze jen těžko očekávat, že ho srna do druhého dne odvede. K tomu jsou nejlepší nové aktivně vyhledávající technologie.

Aktivní větev je vyhánění zvěře těsně před sekáním, vynášení nalezených srnčat z travního porostu. Srnčata lze hledat dle nových vyhledávacích postupů (drony s termovizí nebo optická zařízení instalovaná přímo na žacích strojích). Tato větev již vyžaduje velmi organizovaný přístup a klade důraz na časovou náročnost, protože se musí odehrávat za přesných časů, kdy traktory sekají louky a musí být vždy přítomen někdo, kdo bude aktivně vyhledávat srnčata.

1.     PROSTŘEDEK HAGOPUR JE APLIKOVÁN DO DŘEVITÉ ŠPULKY

Nejdéle 5 dnů aplikovat do louky před senosečí. Rozteč jednotlivých válečků je 25 x 30 metru a stříkáme dle návodu z časopisu Myslivost, kde byla tato technika popsána. 1 sekunda z každé strany válečku. Rozhodně jsou i na tento postup kladná stanoviska různých mysliveckých spolků. Můžete si články přečíst na odkazech časopisu Myslivost.

Tím si zajistíme časovou flexibilitu, neboť většinou zemědělci plánují senoseče do jednoho týdne sklidit, takže odpadá složité dohadování, kterou loukou se začíná. V sobotu navečer lze válečky aplikovat do louky a celý pracovní týden je pokryt, což dává časový prostor pro jiné úkony.

Samozřejmě tento postup vyhovuje i zemědělcům, kteří mají spoustu jiné práce a touto aplikací se složitost hlášení a plánování zjednoduší. Minimálně se vyvarujeme toho, že se občas v tomto shonu zapomene zemědělec včas připomenout.

Aplikační prostředek Hagopur, který slouží jako přírodně identický chemický odpuzovač zvěře
Aplikační prostředek Hagopur, který slouží jako přírodně identický chemický odpuzovač zvěře

Dřevité špulky pro aplikaci Hagopuru na ochranu srnčat při senosečích.
Dřevité špulky pro aplikaci Hagopuru na ochranu srnčat při senosečích.

Výhodou této aplikace je, že se k ní využívá naprosto 100% přírodní materiál, který se rozloží, takže nemusí mít zemědělci ani nikdo jiný strach, že dochází ke znečišťování prostředí. Zároveň i chemický přípravek je deklarován jako nezávadný přírodní produkt, takže ho lze bezpečně používat pohozený v trávě, aniž by znehodnocoval krmivo nebo vytvářel nevhodné chemické toxiny v krmivu a způsoboval tak zdravotní potíže hospodářským zvířatům.

Nicméně ani tento velmi účinný a levný přípravek není 100% a v jistých případech dochází k vysečení srnčat a nebo návyku některých kusů srnčího, které je vůči tomuto pachovému plašiči rezistentní. Byly pozorovány dospělé kusy i se srnčaty, že se pohybovaly v porostech hned druhý den, kde byl Hagopur aplikován.

To navzdory tomu nemění nic na faktu, že se tímto způsobem zachrání 80 - 90 % srnčat, která by jinak zůstala v porostech.

 

2. Když louky podivně pípají

Pokud zemědělci dají vědět alespoň den až dva dny dopředu, že pojedou sekat konkrétní porost, je dobré doplnit o chemické plašiče i ty zvukové. Velmi nepříjemně pípají a nebo mluví a vydávají různé zvuky. Jejich účinnost je poměrně vysoká, ale na krátkou dobu, než si na ně srnčí zvykne. To máme vypozorované, že tyto plašiče fungují tak maximálně jeden den až dva dny a pak si na něj srnčí velmi rychle navyká.

Avšak tyto zvukové plašiče mají několik nevýhod, které je dobré zmínit. Jejich pořizovací cena je relativně vysoká, ale dají se opakovat použít na několik let. Dále je třeba myslet na baterie pro zdroj energie.

Akustický plašič zvěře při senosečích

Dostáváme se asi k největšímu problému. Plašič musíme rozmístit na vhodná stanoviště. Nejlépe na taková, kde nebudou překážet zemědělcům při práci, ale zároveň splní svůj účel pokrytí celého porostu. U klasických luk, které bývají na rozhraních polí, lesů a doplněny o kazy s remízky, je relativně jednoduché umístit tyto plašiče právě tam. Problém však nastává, když se jedná o jetelotravní nebo vojtěškové pole uprostřed ničeho.

Další nevýhodou je, že se po splnění úkolu musí dojít sebrat. A pozor- kradou se! Sice nevíme, k čemu to mohou lidé používat, ale kradou se.

Pokud zemědělec nahlásí večer, že jede ráno sekat louku, výhodou je velmi rychlá aplikace těchto plašičů a to v jednom člověku. Stačí pár kusů na několik hektarů, což během chvíle jeden člověk hravě zvládne. Není potřeba nic plošně aplikovat.

 

3. Klasické procházení luk se psy v inkriminovaných místech před sečením, nejlépe den předem večer

Byť předchozí dvě metody skutečně fungují, některé louky jsou na srny jako magnet a nepomůže zcela vůbec nic. Z toho důvodu některé úseky luk procházíme i večer před sečením. Výsledek skutečně funguje. Ve spojení s aplikací zvukových a chemických plašičů se jedná o velmi důležitou kombinaci.

Zde ovšem narážíme opět na časový pres před sečením. Jelikož se sečení nedá kolikrát dobře plánovat, je těžké se sejít narychlo v hojném počtu lidí. Ano, existují aplikace (STOP sečení srnčat, nebo Zachraň srnče před sekačkou), které využívají dobrovolníky z řad veřejnosti, což velmi pomáhá, nicméně při dnešním výkonu žacích strojů, kdy jsou zemědělci za jeden až dva dny schopni posekat několik desítek hektarů, je velmi náročné během jednoho večera vše prochodit.

Ani tato metoda není 100%, neboť v některých lokalitách je permanentní rušení zvěře lidmi se psy a srnčí si prostě zvyká na tento pohyb, proto i po tomto samotném procházení byly srny nad ránem spatřeny v lukách.

Na druhou stranu je potřeba zmínit tyto vyvinuté aplikace, které sdružují řady dobrovolníků, myslivců a zemědělců. Díky tomuto hnutí se ukázalo, že většině veřejností není lhostejný osud volně žijící zvěře a problematika se široce zpopularizovala, což mimo jiné vedlo právě k rozvoji nových a moderních technologií.

Louka před senosečí

 

Touto kombinací plašících metod ošetřujeme louky my. Samozřejmě existuje celá řada jiných a účinných opatření, která lze aplikovat. Mnohdy je to o personálním obsazení, o pořizovacích nákladech a dalších aspektech, které se kolikrát liší od místních podmínek.

 

Nové technologie jako pomocník, nebo spása?

Velmi účinným nástrojem pro boj o záchranu životů je dron s termokamerou. Ale ani toto zařízení není zcela ideální. Vysoká pořizovací cena, proškolená obsluha, která musí mít zkoušky a především drony lze bezpečně užívat brzo ráno, dokud nejsou louky ohřáté a teplotní rozdíly se nevyrovnají. V takových porostech je zvlášť problematické účinně vyhledávat srnčata. Především zemědělci sečou v běžné pracovní dny od rána a za tepla. To znamená, že dron musí obsluhovat někdo, kdo si může dovolit být doma z práce. To je pro spoustu lidí velmi omezující.

To nic nemění na faktu, že jsou drony hudbou budoucnosti a postupem času bude docházet i k oblacinění těchto zařízení a jistě přinesou spoustu zachráněných životů. Velmi kvalitní článek se nachází na ČMMJ OMS Havlíčkův Brod "Dron pomáhá při senosečích s vyhledáváním zvěře kolem Chotěboře".

Dron s termovizí při záchraně srnčat během senosečí
Dron s termovizí při záchraně srnčat během senosečí

Nejnovějším trendem v oblasti nových technologií je aplikace optického senzoru přímo na žací stroje, což je prozatím ve vývoji, ale praktická část ukázala, že se vývojáři vydali správným směrem. Článek o této metodě si můžete přečíst v Časopisu Myslivost. Skutečně tato inovace funguje. Výhodou je, že tyto senzory nejsou nijak limitovány rozdíly teplot, jak je tomu u termovizí, ale mohou být využívány po celý den.

 

Lovu zdar a srnčatům život!

 

Váš Tým Huntastic

Přihlásit se