Zásady zpracování osobních údajů

 1. Základní informace
  1. Obsah dokumentu. Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jak zpracováváme osobní údaje návštěvníků a zákazníků platformy Huntastic. Dozvíte se zde zejména jaké osobní údaje zpracováváme, proč a na základě čeho tak činíme, komu je předáváme a také jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva. Veškerá zpracování osobních údajů probíhají v souladu obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, obvykle označovaným jako GDPR.
  2. Naše postavení. Všechny popsané činnosti zpracování osobních údajů provádíme v postavení správce my, tedy Huntastic – společnost Huntastic s.r.o., se sídlem Polní 1720, 396 01 Humpolec, IČO 11919906, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 31463. To znamená, že my stanovujeme níže popsané účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
  3. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou: 
   1. identifikační údaje (zejména jméno a příjmení),
   2. kontaktní údaje (zejména adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo),
   3. údaje o rezervacích a transakcích (zejména provedené rezervace, objednané služby, informace o jejich průběhu a poskytování a další informace spojené s rezervací),
   4. údaje o vzájemné komunikaci (zejména obsah a další data spojená s komunikací mezi námi a vámi),
   5. údaje o registraci a nastavení (zejména údaje spojené s vaším uživatelským účtem, pokud se u nás zaregistrujete, a údaje o nastavení naší platformy),
   6. údaje o používání platformy (zejména IP adresa, údaje o vašem zařízení, údaje získané za využití cookies nebo údaje o tom, co děláte na našem webu).
 2. Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?
  1. Fungování platformy. Pokud navštívíte naši platformu, zpracováváme k zajištění jejího správného fungování vaše údaje o registraci a nastavení a údaje o používání platformy na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb prostřednictvím internetu. 
  2. Uživatelský účet. Na základě smlouvy zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o rezervacích a transakcích, údaje o vzájemné komunikaci, údaje o registraci a nastavení a údaje o používání našeho webu při vedení uživatelských účtů v našem internetovém obchodě.
  3. Zlepšování a rozvoj služeb platformy.  Údaje o používání platformy zpracováváme také za účelem měření návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, které nám slouží k hodnocení a rozvoji našich služeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a ve vývoji a optimalizaci našich služeb. 
  4. Zjišťování vaší spokojenosti. Pro zjišťování vaši spokojenosti s našimi službami zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o rezervacích a transakcích, údaje o vzájemné komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší zpětné vazby. 
  5. Bezpečnost a testování. K ochraně našich internetových stránek a všech ostatních služeb před kybernetickými útoky a podvody a také pro testování nových funkcionalit a změn webových stránek zpracováváme údaje o používání platformy na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zabezpečení a vylepšování našich služeb. 
  6. Ochrana právních nároků a vnitřní kontrola. Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o rezervacích a transakcích a údaje o vzájemné komunikaci zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. 
  7. Zasílání obchodních sdělení zákazníkům. Pokud od vás získáme podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s rezervací nebo našimi službami, můžeme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o registraci a nastavení zpracovávat také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci, ledaže byste toto zasílání odmítli.
  8. Online reklama. Pro zobrazování vám přizpůsobených reklam na našem webu a webových stránkách třetích stran můžeme zpracovávat údaje o používání našeho webu na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v naší propagaci. 
  9. Plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme i pro účely a na základě plnění našich zákonných povinností spojených zejm. s poskytováním informací orgánům veřejné moci. 
  10. Plnění a uzavírání smluv. Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o rezervacích a transakcích a údaje o vzájemné komunikaci zpracováváme na základě a za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. K tomu můžeme zpracovávat i osobní údaje adresátů a dalších příjemců zboží a dalších případných služeb. 
  11. Zákaznická podpora. Pro vyřizování vašich požadavků spojených s objednávkami zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o rezervacích a transakcích, údaje o vzájemné komunikaci a údaje o registraci a nastavení na základě povinnosti k plnění smluv uzavřených mezi námi a vámi a pro uzavírání těchto smluv. Při vyřizování dalších případných požadavků zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v poskytování našich služeb a zajišťování odpovídající podpory. 
  12. Doba uložení. Osobní údaje ukládáme pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení uvedených účelů zpracování osobních údajů. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikvidujeme. Obvykle platí, že uchováváme osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby (standardně 3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na možné nároky uplatněné na konci promlčecí doby. Nad rámec uvedeného platí následující zvláštní doby uložení: 
   1. Údaje spojené s uživatelským účtem uchováváme po celou dobu existence účtu až do jeho smazání.
   2. V případě soudních a jiných řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
   3. Pro zasílání obchodních sdělení zákazníkům zpracováváme vaše osobní údaje, dokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.
   4. Pro plnění právních povinností zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností.
 3. Komu jsou osobní údaje předávány?
  1. Zpracovatelé. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších subjektů v postavení zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Těmi jsou zejména poskytovatelé IT služeb jako je Apertia Tech s.r.o. a další dodavatelé technologií, provozovatelé analytických a marketingových nástrojů a poskytovatelé komunikačních nástrojů.
  2. Správci.  Vaše osobní údaje můžete zpřístupňovat dalším subjektům v postavení správců, kterými jsou poskytovatelé rezervovaných služeb a provozovatelé reklamních systémů a sociálních sítí, zejména Google, Facebook a Instagram.
 4. Vaše práva
  1. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte právo:
   1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,
   2. žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů (za další kopie jsme oprávněni účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů),
   3. v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo využijete-li svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo se ukáže, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
   4. využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo když vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli), nebo osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování a my po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
   5. žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy,
   6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. V případě námitky proti marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončíme v každém případě,
   7. kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, ledaže se jedná o zpracovávání za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění našich zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z našich oprávněných zájmů.
  2. Způsob uplatnění práv. Vaše práva můžete uplatnit jedním e-mailem na naší e-mailové adrese.
  3. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).
 5. Cookies
  1. Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše platforma může využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Web Storage). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám služby platformy a dále je zkvalitňovat. Pro zjednodušení budeme všechny tyto technologie dále označovat jen jako „cookies“.
  2. Cookies nezbytné k poskytování služby. Některé cookies jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti platformy vyhnout. Jedná se zejména o cookies k: 
   1. ukládání vašich voleb v souvislosti s rezervací, 
   2. ukládání nastavení webu, 
   3. přihlašování k uživatelskému účtu, 
   4. zajištění IT bezpečnosti.
  3. Další druhy cookies. Některé cookies využíváme proto, abychom vám mohli poskytnout služby platformy efektivněji a cíleněji nebo v lepší kvalitě a více přizpůsobené vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat cookies: 
   1. pro analýzu návštěvnosti, výkonnosti a využívání internetových stránek, a to vč. cookies třetích stran, 
   2. pro reklamní účely ke zobrazování reklamy na našem a dalších webech přizpůsobené na míru, a to vč. cookies třetích stran, 
   3. zajišťující fungování dodatečných funkcionalit našeho webu, zejména propojení se sociálními sítěmi, a to vč. cookies třetích stran. 
  4. Nastavení ukládání cookies. Nastavení cookies můžete provést prostřednictvím nastavení dostupného na platformě. Zároveň lze v rámci příslušných voleb vašeho zařízení lze provést nastavení využívání cookies na platformě, například blokováním cookies, pokud s jejich využíváním na našem webu nesouhlasíte. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části platformy nemusí fungovat korektně.

Přihlásit se